آموزش دوخت آستین دو تیکه

آموزش برش و دوخت آستین دو تیکه یا کتیآموزش دوخت آستین دو تیکه

آموزش خیاطی ، آموزش برش و دوخت آستین دو تیکه یا آستین کتی با اشاره به نکات مورد توجه در موقع برش این آستین


آموزش دوخت آستین کتی

برای درست کردن آستین کت از آستین ساده استفاده میکنیم ، آستین ساده را برش می زنیم بعد از برش روی کاغذ روی دولا آستین کامل به صورت شکل برش میزنیم . هلال حلقه جلو را نصف میکنیم 1/5 سانتی متر داخل میرویم .

یک مقدار انحنای آستین حلقه را گودتر میکنیم برای قسمت جلو ، بعد برای درست کردن آستین دو تیکه از داخل خط زیر آستین 5 سانتی متر به طرف داخل میرویم علامت میزنیم ( قسمت جلو ) از قسمت پایین زیر آستین روی خط مچ 4 سانتی متر بعد خط کش را طوری قرار دهید که از 4 سانتی متر و 5 سانتی متر رد شود و به هلال حلقه برخورد و قطع کند . برای قسمت پشت دوباره از زیر حلقه 9 سانتی متر داخل میشویم و از خط پایین 6 سانتی متر داخل میرویم و مجددا خط کش را طوری قرار دهید که این اندازه ها را رد کند و به هلال حلقه برسد . بعد خط آرنج را رسم میکنیم ( برای مشخص کردن خط آرنج سانتی متر را انتهای شانه گذاشته تا وسط آرنج ) دو تا قسمت کناری را که جدا کردیم قبل از اینکه جدا کنیم حتما روی الگو در قسمتی که در شکل نشان داده شده جلو و جلو نوشته و پشت و پشت مینوسیم و خط زیر آستین هم مینوسیم . بعد قسمت روی آستین مشخص میشود که قسمت جلو و پشت آستین روی شکل نشان داده شده است . قسمت زیر آستین را طوری به هم میچسبانیم که درز زیر آستین مماس به همدیگر وصل شود . چون آستین کتی یک مقدار حالت دارد قسمت پشت آرنج یک مقدار برجسته تر و قسمت جلو آستین یک مقدار به طرف داخل است . برای اینکار روی خط آرنج قسمت پشت 1/5 سانتی متر به طرف بیرون میاییم و به حالت منحنی گرد میکنیم و برای قسمت جلو 1/5 سانتی متر داخل میشویم یک مقدار قسمت جلو گود میکنیم به طرف داخل .

نکته : زمانی که میخواهیم الگو را روی پارچه قرار دهیم خط وسط حالت راسته قرار گیرد .

منبع : خیاطی عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی