آموزش تبدیل مدل کلوش به چهار ترک

آموزش تبدیل دامن مدل کلوش به صورت مدل چهار ترک به همراه الگوآموزش تبدیل مدل کلوش به چهار ترک

آموزش تبدیل دامن مدل کلوش به صورت مدل چهار ترک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.تبدیل دامن مدل کلوش به صورت مدل چهار ترک


1- ابتدا پشت و جلوی دامن را روی هم قرار داده چهارلا کنید از خط کمر به اندازه 4 سانتی متر پس از کمر پایین رفته و علامت بزنید .
2- وسط دامن که در واقع خط چهار لا شده می باشد را مشخص کنید .
3- از خط کمر به اندازه بلندی باسن پایین رفته و علامت بگذارید .
4- در روی خط باسن به اندازه یک هشتم دور باسن به اضافه 3 سانتی متر به طرفین رفته و علامت گذاری کنید در پایین دامن از وسط دامن به اندازه یک هشتم دور باسن به اضافه 10 سانتی متر به طرف پهلو ها رفته و این خط ها را به نقطه 4 سانتی متر پایین تر از کمر وصل کنید .


 

منبع : آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی