آموزش کوتاه کردن شلوار

آموزش کوتاه کردن شلوار جین به همراه الگوآموزش کوتاه کردن شلوار

آموزش کوتاه کردن شلوار جین از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.


کوتاه کردن شلوار جین


قد شوار را مشخص کنید و اضافی را روی خود شلوار تا بزنید سپس از کنار دوخته شده لبه شلوار چرخ کنید
  

منبع : آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی