آموزش دوخت پس دوزی

آموزش دوخت پس دوزی مدل ساده همراه الگوآموزش دوخت پس دوزی

آموزش دوخت پس دوزی شماره یک مدل ساده از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.


پس دوزی شماره یک مدل ساده


1- ابتدا دوخت مورد نظر را تا زده ، اتو کنید سپس سمت داخلی قسمت تا شده رابه اندازه نیم سانتی متر تو زده اتو کنید .
2- گره سر نخ را از لای نیم سانتی متر تا شده ، رد کنید و خیلی ظریف از پارچه لباس سوزن را رد کنید طوری که از روی پارچه دیده نشود و دوباره در لای نیم سانتی متر تا شده رد کنید این کار را تا آخر ادامه دهید .

 


 

منبع : کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی