آموزش دوخت شلوارک

آموزش دوخت شلوارک به همراه الگوآموزش دوخت شلوارک

آموزش دوخت شلوارک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.
شلوارک


1- ابتدا الگوی شلوار را آماده کنید سپس از خط کمر بلندی شلوار کوتاه را پایین رفته و یک خط افقی رسم کنید از سمت فاق 2 سانتی متر پایین رفته این نقطه را به خط پهلو وصل کنید .
2- گشادی قسمت پایین دمپای شلوار کوتاه ، یک چهارم دور ران دمپای شلوار می باشد .
توجه : می توانید این مدل برش را برای بزرگسال به عنوان مایوی مردانه به صورت کش بدوزید . 


 

منبع : کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی