آموزش دوخت یقه ایستاده

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره دو به همراه الگوآموزش دوخت یقه ایستاده

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره سه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.


یقه ایستاده شماره سه


کاغذ را به صورت زاویه دولا کنید و از گوشه ی بالا 3 خط به سمت راست ، چپ و پایین رفته ، نقطه به دست آمده به اندازه یک دوم دور گردن روی الگوی آماده شده منهای یک سانتی متر می باشد پس از این نقطه ، پهنای یقه از راست و چپ 3 سانتی متر بالا بروید و قسمت بالای یقه را هلال رسم کنید .
 

منبع : کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی