آموزش دوخت آستین کی می نو

آموزش برش دوخت آستین کی می نوآموزش دوخت آستین کی می نو

آموزش خیاطی، آموزش دوخت آستین کی می نو توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویرآموزش دوخت آستین کی می نو

برای دوخت آستین کی می نو از الگوی پایه استفاده می کنیم . از گوشه شانه یک سانت بالا رفته یک خط به گوشه گردن وصل میکنیم . در امتداد خط شانه جدید خط را ادامه می دهیم . از قسمت مچ یک دوم مچ آستین در نظر میگیریم . همین الگو را روی پارچه پیاده کرده دور تا دور یک سانت زاپاس گذاشته برش میزنیم . برای قسمت پشت خط یقه 2 سانتی متر پایین آمده و انحنای یقه پشت را رسم میکنیم . هر دو تا قسمت بعد از برش به روی هم قرار داده از گوشه گردن خط آستین را دوخته و بقیه قسمت ها را همینطور دوخت میزنیم .

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی