آموزش دوخت آستین کلوش

آمووزش الگو و دوخت آستین کلوشآموزش دوخت آستین کلوش

آموزش خیاطی، آموزش الگو، برش و دوخت آستین کلوش جدا با استفاده از تصویر و توضیحات کامل خانم عمرانی


آموزش دوخت آستین کلوش

برای دوخت آستین کلوش مستطیلی به طول قد آستین و به عرض یک دوم دور بازو درست کرده برای شیب آستین حدودا 8 تا 16 سانتی متر پایین آمده یک خط اریب میکشیم.

الگوی آستین را سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم از علامت اول یک و نیم تا دو سانت بالا میرویم و از علامت سوم نصف میکنیم یک سانت پایین آمده و هلال آستین را طوری می کشیم که از دو سانتی که بالا رفتیم رد شود . بعد علامت ها را مستقیم خط میکشیم به طرف پایین .

قسمت هلال را قیچی می زنیم .پارچه را دو لا تا زده طوری آستین را قرار میدهیم که انتهای آستین یک خط صاف پیدا کند . روی پارچه گذاشته و طرفین را به صورت گرد در میاوریم .

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی