آموزش الگو و دوخت سجاف یقه سارافون توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت تصویری و مرحله به مرحله ....

توضیحات بیشتر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه اسپورت توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...

توضیحات بیشتر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه کراواتی توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...

توضیحات بیشتر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه چین دار توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...

توضیحات بیشتر

آموزش خیاطی، آموزش دوخت آستین به لباس توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...

توضیحات بیشتر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه چین دار توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...

توضیحات بیشتر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه زیر لباس توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...

توضیحات بیشتر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت جیب مانتو توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...

توضیحات بیشتر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت مقنعه زیر شال توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...

توضیحات بیشتر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت مقنعه توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...

توضیحات بیشتر

آموزش پخت نان مسیح از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز. ...

توضیحات بیشتر

آموزش پخت نان عید پاک یونانی از کتاب آموزش آشپزی ممتاز به صورت مرحله به مرحله با ذکر مواد مورد نیاز. ...

توضیحات بیشتر